SỞ QUẢN CHẾ QUẬN HẠT SANTA CLARA THỦ TỤC XIN ĐÓNG HỒ SƠ (Vietnamese)

ĐƠN XIN NIÊM PHONG HỒ SƠ PHẠM PHÁP VỊ THÀNH NIÊN​

Xin vui lòng đọc “Tiến Trình Niêm Phong Hồ Sơ” được đính kèm phía dưới. Trước khi bắt đầu tiến trình Niêm Phong Hồ Sơ, quý vị phải chắc chắn là​ quý vị không có bất kỳ vụ án nào chưa được giải quyết, vì điều này có thể làm cho đơn xin của quý vị bị từ chối. Quý vị không phải trả bất cứ lệ phí nào cho việc xin niêm phong hồ sơ.

Trước khi bắt đầu tiến trình Niêm Phong Hồ Sơ, quý vị có thể xin một lá thư kiểm tra hồ sơ từ Sở Quản Chế, để xác định những trường hợp vi phạm mà bạn sẽ điền vào đơn. Quý vị có thể làm hẹn để xin Lá Thư Kiểm Tra Hồ Sơ tại số (408) 278-6040. Quý vị không phải trả bất cứ lệ phí nào cho việc xin Lá Thư này.

Nếu quý vị có hồ sơ tại Tòa Án Vị Thành Niên, quý vị có thể yêu cầu được xem Hồ Sơ Phạm Pháp Vị Thành Niên của quý vị tại Văn Phòng Thư Ký Toà Án Vị Thành Niên Quận Hạt Santa Clara địa chỉ: 840 Guadalupe Parkway, San Jose, CA 95110 / (408) 808-6200.

Sau khi nộp đơn (application) và đơn thỉnh cầu (Petition), chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị nếu quý vị cần trình diện trước tòa. Tùy vào mỗi trường hợp, tiến trình niêm phong hồ sơ sẽ được hoàn tất một trong hai cách sau:

  1. Nhân viên Quản Chế sau khi hoàn tất việc điều tra, sẽ nộp đơn xin và đơn thỉnh cầu của quý vị lên Thẩm Phán Tòa Án Vị Thành Niên, Vị Thẩm Phán này sẽ là người chấp thuận hay từ chối đơn xin của quý vị mà không cần phải có một buổi điều trần.​
  2. Một buổi điều trần sẽ được ấn định sau khi Nhân Viên Quản Chế hoàn tất việc điều tra, Thẩm Phán Tòa Án Vị Thành Niên sẽ chấp thuận hay từ chối đơn xin của quý vị tại buổi điều trần này.

Tiến trình niêm phong hồ sơ có thể được hoàn tất trong vòng 9 tháng đến một năm, bởi vì một cuộc điều tra phải được thực hiện nhằm xem xét hồ sơ của quý vị. Sau khi tiến trình này hoàn tất, quý vị sẽ nhận được Quyết Định Niêm Phong Hồ Sơ Chính Thức hay Quyết Định Từ Chối từ Thẩm Phán.

 

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.